به کیفیت محتوای سایت های که در آن ها تبلیغ می کنید، دقت کنید

تبلیغ کنندگان به گونه ای سرمایه گذار تهیه کنندگان محتوای سایت ها می باشند، خصوصا در تبلیغات اینترنتی جایگاه های که شما در آنها تبلیغ می کنید تاثیر مستقیم در شیوه نگاه مشتریان به برند شما دارد.
 
به عنوان مثال وقتی خبری جهت گیری خاصی داشته و اثر منفی به قشری از مخاطبان آن خبر می گذارد می تواند منجر به نگاه منفی آن مخاطب به برندهای که در کنار آن خبر تبلیغ می کنند نیز داشته باشد.
 
به همین دلیل توصیه می شود که در هنگام انتخاب سایت ها برای تبلیغات اینترنتی به شیوه، کیفیت و محتوای این سایت دقت کنید، تدوین استانداردهای مشخص برای سیاست های برند می تواند خطوط قرمز برند شما برای عدم حضور در برخی از سایت ها مشخص تر کند.