مفهوم CPA در تبلیغات اینترنتی

هزینه به ازای یک عمل، شما به ازای یک عملیاتی که در وب سایت شما انجام می شود هزینه پرداخت می کنید. به عنوان مثال، عملی چون خرید، یا پر کردن یک فرم، یا عضویت در خبرنامه، ثب نام و دانلود و ...