مفهوم تعداد صفحات بازدید شده از سوی یک بازدیدکننده در تبلیغات اینترنتی

تعداد برهمکنش های میان یک بازدیدکننده ی یکتا و یک وبسایت در هر بازدید.