افق های آینده تبلیغات اینترنتی کدام سو هستند؟

سال ها زمان لازم بود تا ابزارها و فناوری های لازم به مرحله ای برسند که بتوان هوشمندانه تبلیغ کرد. ما اکنون در مرحله ای قرار داریم که مخاطبان پیام از فرایند تبلیغات آگاه هستند. همین آگاهی، کار دست اندرکاران این حوزه را بیش از پیش دشوار نموده است. هر چه که در گذر زمان به پیش می رویم، آگاهی مخاطبان بر فرایند تبلیغات افزایش یافته و روش های سنتی و کورکورانه در فرستادن یک پیام انبوه و بی هدف به حاشیه رانده می شود. به همین دلیل بستر دینامیک و پر امکاناتی مانند اینترنت هر روز بیش از پیش به حامل اصلی پیام های تبلیغاتی بدل می گردد.
اما پتانسیل های اینترنت به عنوان بستر اصلی تبلیغات و آگاهی رسانی چیست؟

  1. امکان تفکیک مخاطبان با هزینه ای بسیار پایین
  2. امکان بازخورد گیری آسان تر و دقیق تر نسبت به تبلیغات سنتی
  3. نرخ تبدیل بالا و هزینه بازدید کم. تعداد بیشتری از مخاطبان با یک هزینه ی ثابت به شما مراجعه می نمایند و از این تعداد بخش بزرگتری نسبت به تبلیغات سنتی به مشتری شما بدل می شوند.

و...
شما به این لیست چه آیتم هایی را می توانید اضافه نمایید؟