وضعیت بازگشت سرمایه در انواع روش های تبلیغات اینترنتی

یکی از موضوعاتی که در تبلیغات، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بررسی بازگشت سرمایه به حساب می آید و این سوال مطرح می شود که آیا هنگامی که ما از یک روش تبلیغی استفاده می کنیم برای ما سودآور است یا خیر. میزان بازگشت سرمایه که کمیت مورد نظر ما است، از طریق فرمول تقسیم سود برهزینه به دست می آید؛ ما قصد داریم در این مقاله وضعیت بازگشت سرمایه روش های مختلف تبلیغات اینترنتی را بررسی کنیم.

75 درصد از بازاریابان جهانی که اکثرا بریتانیایی هستند، با بررسی ای متوجه شده اند که بهره وری از SEO دارای بیشترین میزان بازگشت سرمایه است. سرمایه گذاری در تبلیغات اینترنتی از طریق سئو  32 درصد به صورت عالی و 43 درصد به صورت خوب جواب داده است . در کنار SEO، ایمیل مارکتینگ قرار دارد که این روش ، 22 درصد به صورت عالی و 44 درصد به صورت خوب پاسخگوی کسب و کار ها شده است.

در این نمودار مربوط به بازگشت سرمایه که در پایین آمده ، شما می توانید مشاهده کنید که بعد از SEO و ایمیل مارکتینگ، کدام روش های تبلیغات اینترنتی به ترتیب موثر واقع شده اند. نسبت به سال 2008، میزان بازگشت سرمایه محاسبه شده در آوریل سال جاری، از روش SEO، یک درصد، PPC، دو درصد، تبلیغات بنری، هفت درصد و موبایل مارکتینگ، بیست و دو درصد افزایش یافته و فقط میزان بازگشت تبلیغات مشارکتی حدود 10 ده درصد کاهش داشته و بقیه روش ها هم بی تغییر بوده اند.

 

 

از این تحقیقات صورت گرفته توسط بازاریابان می توان نتیجه گرفت که SEO و ایمیل مارکتینگ، بهترین روش های تبلیغات اینترنتی هستند و استفاده از آنها می تواند بازگشت سرمایه ی چشم گیری را نصیب کسب و کار ها کند.