تخفیفان

تخفیفان از بنیانگذاران سایت های تخفیفات گروهی در ایران است. اولین بار هنگامی که این شرکت، مشتری سرویس پنل پیامک لوکوپوک گشت با مجموعه ی آرمیتیس در ارتباط قرار گرفت. در آن بازه ی زمانی رقابت شدیدی میان چندین استارتاپ مختلف در زمینه تخفیف‌های گروهی وجود داشت و مسأله اصلی بازاریابی، ارتباط گرفتن با اقشاری از جامعه بود که مشتریان بالقوه‌ی این گونه پیشنهادها هستند. کارزار با سنخ شناسیِ کاربران و هدفگذاری جوانان و زنان راهکاری مبتنی بر بنرهای تبلیغاتی در سایت‌هایی که مخاطبان مرتبط دارند ارائه نمود.

نتایج این کمپین‌ تبلیغاتی به همراه سیاست‌های مناسب مدیریت تیم تخفیفان در کوتاه مدت به ثمر نشسته و اکنون بسیاری از کاربران اینترنت تخفیف گروهی را با نام تخفیفان می‌شناسند.