فضای دیجیتال چه کمکی به کسب و کارها میکند؟

با رشد فضای دیجیتال، استفاده افراد از تلفن های همراه و افزایش استفاده از شبکه های اجتماعی بسیاری از کسب و کارها بر پایه ی این فضا شکل گرفتند که نمونه های موفقی نیز در کشور خودمان داریم. این کسب و کارها از طریق فضای مجازی محصول یا خدمت خودشان را ارائه می دهند. اما تنها این شرکت ها نیستند که می توانند از فضای دیجیتال استفاده کنند. هر کسب و کاری با توجه