بازاریابی دیجیتال و دستور آشپزی

برای به کارگیری بازاریابی و تبلیغات دیجیتال هیچ دستور از پیش آماده ای وجود ندارد. این بدین معنی است که با وجود این که باید از تجربیات پیشین درس آموخت، اما فرمول یکسانی برای کسب و کارهای گوناگونی که قصد حضور در اینترنت را دارند وجود ندارد. در هر مورد تبلیغاتی، عوامل گوناگونی بر طراحی یک کمپین مناسب تأثیر می گذارند. این عوامل را می توان در 3 حوزه دسته بندی نمود:

  1. سیاست های شرکت: سیاست های شرکت شما و هدف های تجاری اش مهم ترین بخش در هر کمپین بازاریابی را تشکیل می دهند. این که شما در حوزه کسب و کار خود چه هدف های کوتاه یا بلند مدتی را در نظر گرفته اید و به سمت کدام افق ها حرکت می نمایید بر کلیت و یا حتی جزئیات کمپین تبلیغاتی شما تأثیر می گذارد. برای مثال بانکی که هدفش گسترش تعداد مخاطبان با افزایش شعبه ها در تمام مراکز تجمع جمعیتی است با بانکی که تنها به مشتریان خاصی که در وضعیت اقتصادی و یا کسب و کار ویژه ای هستند نظر دارد از نظر سیاستگذاری تبلیغاتی زمین تا آسمان تفاوت دارند.
  2. عوامل اجتماعی: عوامل می توان زمینه ی اجتماعی پیام شما را تشکیل دهند. برای مثال معروف است که در زمان ملی شدن صنعت نفت و افزایش روحیه خودباوری ملی، تبلیغات از این زمینه ی اجتماعی برای معرفی محصولات ایرانی و ترغیب مصرف کنندگان به خرید آنها استفاده می نمودند.
  3. ویژگی های مخاطبان: این که شما چه گروه هدفی را انتخاب نموده اید، تعیین کننده نحوه ی ارائه ی پیام تبلیغاتی است. برای این امر باید پرسش هایی نظیر این را پاسخ داد که مخاطبان این کمپین از چه گروه های سنی، طبقاتی، جنسیتی، قومی و ... هستند و در مورد ویژگی های هر گروه از این مخاطبان به پژوهش و بررسی پرداخت.

تنها با شناخت و دانش کافی در این حوزه است که شما می توانید به اهداف تبلیغاتی خود دست یابید. بدون پرداختن به این عوامل، تبلیغات تنها نوعی بخت آزمایی یا پول دور ریختن است که هیچ نسبتی با اهداف خود ندارد.