آموزش ایمیل مارکتینگ در 21 روز (روز هفتم)

     
    در ایمیل ها چه چیزی می خواهید بگویید
 
70 درصد آموزش یا محتوای رایگان و 30 درصد معرفی محصول، این اصل را در نظر داشته باشید و براساس این اصل تمام