لیست قیمتهای جدید سندر در جدول زیر قابل مشاهده می باشد.

ماهیانه: $10
شش ماهه: $52
سالیانه: $104
تعداد مشترکین 5000
ماهیانه: $22
شش ماهه: $110
سالیانه: $220
تعداد مشترکین 10000
ماهیانه: $34
شش ماهه: $168
سالیانه: $336
تعداد مشترکین 15000
ماهیانه: $45
شش ماهه: $226
سالیانه: $452
تعداد مشترکین 20000
ماهیانه: $57
شش ماهه: $284
سالیانه: $568
تعداد مشترکین 25000
ماهیانه: $68
شش ماهه: $342
سالیانه: $684
تعداد مشترکین 30000
ماهیانه: $80
شش ماهه: $400
سالیانه: $800
تعداد مشترکین 35000
ماهیانه: $92
شش ماهه: $458
سالیانه: $916
تعداد مشترکین 40000
ماهیانه: $103
شش ماهه: $516
سالیانه: $1,032
تعداد مشترکین 45000
ماهیانه: $115
شش ماهه: $574
سالیانه: $1,148
تعداد مشترکین 50000
ماهیانه: $138
شش ماهه : $690
سالیانه: $1,380
تعداد مشترکین 60000
ماهانه: $161
شش ماهه: $806
سالیانه: $1,612
تعداد مشترکین 70000
ماهیانه: $184
شش ماهه: $922
سالیانه: $1,844
تعداد مشترکین 80000
ماهیانه: $208
شش ماهه: $208
سالیانه: $1,038
تعداد مشترکین 90000
ماهیانه: $231
شش ماهه: $1,154
سالیانه: $2,308
تعداد مشترکین100,000
ماهیانه: $289
شش ماهه: $1,444
سالیانه: $2,888
تعداد مشترکین 125,000
ماهیانه: $374
شش ماهه: $1,734
سالیانه: $3,468
تعداد مشترکین 150,000
ماهیانه: $405
شش ماهه: $2,024
سالیانه: $4,048
تعداد مشترکین 175,000
ماهیانه: $463
شش ماهه: $2,314
سالیانه: $4,628
تعداد مشترکین 200,000
ماهیانه: $521
شش ماهه: $2,604
سالیانه: $5,208
تعداد مشترکین 225,000
ماهیانه: $579
شش ماهه: $2,894
سالیانه: $5,788
تعداد مشترکین250,000
ماهیانه: $695
شش ماهه: $3,474
سالیانه: $6,948
تعداد مشترکین 300,000
ماهیانه: $811
شش ماهه: $4,054
سالیانه: $8,108
تعداد مشترکین 350,000
ماهیانه: $927
شش ماهه: $4,634
سالیانه: $9,268
تعداد مشترکین 400,000
ماهیانه: $1,043
شش ماهه: $5,214
سالیانه: $10,428
تعداد مشترکین450,000
ماهیانه: $1,159
شش ماهه: $5,794
سالیانه: $11,588
تعداد مشترکین 500,000
ماهانه: $1,275
شش ماهه:6,374
سالیانه: $12,748
تعداد مشترکین550,000
ماهانه: $1,391
شش ماهه: $6,954
سالیانه: $13,908
تعداد مشترکین600,000
ماهیانه: $1,507
شش ماهه: $7,534
سالیانه: $15,068
تعداد مشترکین650,000
ماهانه: $1,623
شش ماهه: $8,114
سالیانه: $16,228
تعداد مشترکین700,000
ماهانه: $1,739
شش ماهه: $8,694
سالیانه: $17,388
تعداد مشترکین750,000
ماهیانه: $1,855
شش ماهه: $9,274
سالیانه: $18,548
تعداد مشترکین 800,000
ماهیانه: $1,971
شش ماهه: $9,854
سالیانه: $19,708
تعداد مشترکین 850,000