لیست قیمتهای جدید سندر در جدول زیر قابل مشاهده می باشد.