مفهوم زمان ماندگاری یک بازدیدکننده در تبلیغات اینترنتی

مدت زمانی که از لحظه ای که یک بازدید کننده بازدید را آغاز می نماید تا زمانی که آن را خاتمه می دهد طی می گردد.