مفهوم CPM در تبلیغات اینترنتی

هزینه به ازای هر 1000 بار نمایش، این مدل نشان می دهد که شما به ازای هر 1000 بار نمایش آگهی خود چه مبلغی پرداخت می کنید، این مدل مناسبی برای وب سایت های پخش کننده آگهی می باشد، چرا که بدون توجه به موفقیت و یا عدم موفقیت یک کارزار تبلیغاتی هزینه خود را دریافت می کنند.