مفهوم CTR در تبلیغات اینترنتی

نسبت کلیک به نمایش، این مقدار از تقسیم میزان کلیک بر میزان نمایش به دست می آید، به عنوان مثال ، CTR به میزان 2% یعنی اینکه از هر 100 نمایش بنر دو بار روی بنر توسط مخاطبین کلیک می شود