آموزش ایمیل مارکتینگ در 21 روز (روز ششم)

   
    ساختار لیست خود را مشخص کنید

 
خوب تبریک می گویم، شما اولین گام را انجام دادید. 
اولین مساله این