آموزش ایمیل مارکتینگ در 21 روز (روز سوم)

با 50.000 تومان نمی شود

3000.000 ایمیل فرستاد

 
ارسال ایمیل به 3000.000 ایرانی فقط با 50.000 تومان! مقداری فکر کنید؟ ببینید آیا شدنی است، بارها با آدم های مختلفی صحبت کرده ام که در تله این پیام های نادرست تبلیغاتی اف