درباره کارزار

صاحب امتیاز:
حمید محمودزاده

چه میفروشیم؟
نرم افزار ارسال ایمیل گروهی برای کسب و کارها
این نرم افزار برای ارسال ایمیل های گروهی و مشاهده گزارشات لازم توسط کسب وکارها با هدف بازاریابی استفاده می شود