نرخ باز شدن ایمیل ها (open rate)

نرخ باز شدن ایمیل مقدار کاربرانی را نشان می دهد (به صورت درصد) که ایمیل ارسالی توسط شما را باز کرده اند. این مقدار اصولا در نرم افزارهای ایمیل مارکتینگ به ارسال کننده ایمیل نمایش داده می شود. مطالعات نشان می دهد که عدد 35 درصد برای این پارامتر عدد مناسبی می باشد.