قابلیت تحویل (Deliverability)

این مفهموم به معنی تعداد ایمیل هایی از ارسال های شما می باشد که دقیقا در inbox گیرندگان قرار می گیرند. قرار گرفتن ایمیل ها در inbox بخش پیچیده ای از فرایندهای تولید نرم افزارهای ارسال ایمیل گروهی می باشد.