نرخ تبدیل

نسبت کسانی که اقدام به خرید می نمایند به کل بازدید کنندگان یک وبسایت را نرخ تبدیل می نامند. در حالی که ذهنیت اکثریت افراد بر بالاتر بردن بازدید متمرکز است، سنجه هایی مانند نرخ تبدیل با دقت بیشتری میزان کارایی و بازدهی را نشان می دهند. نرخ تبدیل به طور معمول در دود 3 تا 9 درصد برای هر وبسایت است.