اگر در رویای راه اندازی کسب و کاری هستید
اگر می خواهید تحولی در کسب و کار خود ایجاد کنید
با واقعیت های جدید در دنیای کسب و کار آشنا شوید،
بدانید که شکست ها برای شما تجربه ای به همراه ندارد، بدانید که برنامه ریزها حدس و گمانی بیش نیست، آگاه شوید که نیازتان برای شروع کمتر از تصورتان است، بدانید که گاهی باید جاه طلبی ها را نصف کرد، نه گفتن را آموخت، بیش از تبلیغ به فکر آموزش بود و ساعت 5 باید کار را تعطیل کرد و مطمئن باشید که برای موفقیت باید به گونه ای دیگر بود
اگر در جستجوی تحولی هستید با ما همراه شوید